Your browser does not support JavaScript!
國立陽明大學藥理學科暨研究所
合聘教師
職稱 姓名 電話 E-mail 專      長
教   授 劉宗榮
Liu, Tsung-Yun
02-28712121 #3378 E-mail 毒理學
教   授 林滿玉
Lin, A. Maan-Yuh

02-28267000 #7985; 02-28712121 #2688

E-mail 神經藥理、神經生理、神經再生
教   授 李德章
Lee, Te-Chang
02-27899014 E-mail Cell Biology、Biochemistry、Genetic Toxicology、Toxicogenomics

臨床藥學組副教授

周月卿
Chou, Yueh-Ching
02-28712121 #2558 E-mail 藥物治療學、臨床藥學、藥理學、藥事行政管理與資訊作業
臨床藥學組助理教授 張豫立
Chang, Yuh-Lih
02-28712121 #2558  E-mail 藥物動力學、臨床藥學、藥理學